Cmentarz parafialny

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w OSIELSKU jest własnością Parafii p.w. Narodzenia NMP w Osielsku.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez wskazane przez Niego osoby.

3. Cmentarz jest otwarty od godz. 6.00 do nastania zmroku.

4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

6. Bez pisemnej zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać kostkowania bądź betonowych podestów przy grobie.

7. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

8. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

10. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

11. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.

13. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

14. Groby zaniedbane, zarośnięte, zakrzaczone, groby nie leżące w lini wyznaczonego rzędu, kolidujące w tworzeniu nowych miejsc pochówkowych, zarządca cmentarza ma prawo doprowadzić je do właściwego porządku i miejsca.

15. Ciągła inwentaryzacja cmentarza spowodowana brakiem miejsc pochówkowych pozwala zarządcy cmentarza mogiły starych grobów (starsze niż 20 lat od ostatniego pochówku) przesunąć w bok, w przód lub tył w celu stworzenia nowych miejsc grzebalnych. Oprócz mogił wpisanych do rejestru zabytków.

16. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. Wymiary grobu zwykłego to: 80x180+10 cm opaska.

17. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.

18. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami.

19. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

20. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

21. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie i po uregulowaniu 10% opłaty (przy nowym) bądź 5% (przy wymianie)od wartości pomnika. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

22. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

23. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

24. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

25. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 listopada 2007 r.

Administrator Cmentarza

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.